Биохемиска Лабораторија

Лабораторија

Поликлиника Интермед-Арт врши испитувања од областа на биохемија и микробиологија во склад со највисоките стандарди на лабораториска пракса и потребите на пациентите.Лабораторијата ги задоволува барањата за квалитетна работа во поглед на опрема,персонал,потрошен материјал,реагенси,услови за работа,потпирајќи се на принципите на добра лабораториска пракса.Поликлиника Интермед-Арт ги покрива сите области на современата медицина и им овозможува на пациентите во најкраток рок да добијат  резултати од необходните анализи за поставување дијагноза, следење на болест, и процентот на ефикасност на применетата терапија.
Комплетна лабораторија

 • SE,KKS,Липиден статус,Glu,ASAT,ALAT.FE,Urea,Creatimin
 • GGT,ALP,Bilirubin,Protein,AC,URIKUM
 • Анализа на урина
 • Тест за бременост
 • Хормони
 • Тумор маркери
 • H.Pylori
 • Ca,јонизиран калциум,Mg,K
 • Панкреасна амилаза
 • LDH, CPK
 • Фибриноген

Микробиолошки испитувања