Ординација по Општа Медицина

Во Поликлиника ИНТЕРМЕД-АРТ работи високо образован стручен кадар кој континуирано ги прати современите научни достигнувања во медицината.Посебен акцент ставаме на превентивната медицина во поглед на хронични заболувања како и промоција на здрав живот и хигиено диететски режим.

ОПШТИ АМБУЛАНТИ

 • Матичен лекар
 • Дијагностицирање
 • Итна медицинска помош
 • ЕКГ со интерпретација
 • Домашна посета
 • Ампуларна терапија и инфузиони раствори
 • Преврски и обработка на рани и вадење конци
 • Дневна болница
 • Инхалации
 • Потврда за ортопедски помагала
 • Обрасци за инвалидска пензија.

Закажи преглед