Спортска медицина

 

Спортскиот Преглед од 1000 денари содржи:

1 Анамнестички податоци

- работна анамнеза

- главни тешкотии

- сегашна болест

- фамилијарна анамнеза

- лична анамнеза

- социјално епидемиолошки податоци

2 Статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна височина и БМИ)

3 Клинички преглед:

Испитување на локомоторен систем Преглед на р’бетен столб, екстремитети,

скелетна мускулатура

Испитување на органи за дишење (аускултација и перкусија на бели робови)

Испитување на кардиоваскуларен систем (пулс, крвен притисок, аускултација на срце)

4. Спирометрија (Капацитет на бели дробови)

5. Лабораториски анализи

крвна слика (Er,Hgb,Htc,Le, диференцијална) и урина

6. EKG (12 одводи)

7. Оцена

На здравствена состојба и физичка способност,предлагање соодветни мерки

вклучувајќи диетопревентивни мерки.

Спортски преглед со стрес тест – 1500денари

содржи:

Спортскиот преглед со стрес тест ги содржи сите прегледи од основниот спортски

преглед со дополнително –

Тестирање на кардиоваскуларниот систем : ергонометриско тестирање на

велосипед – ергонометар (испитување на изокинетички податоци, испитување на

аеробни податоци)